(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

In 1999 is besloten tot aanleg van openbaar wandelpad bij Bouwhofmolen
Ambtenaren en college negeren unaniem besluit van gemeenteraad

Met de afsluiting van het pad bij de Bouwhofmolen heeft de gemeente in strijd gehandeld met een besluit van de gemeenteraad. In september 1999 besloot de raad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders om 200.000 gulden beschikbaar te stellen “voor de aanleg van een openbaar wandelpad en twee bruggetjes.” Tot nu toe beweert de gemeente dat het pad in de zin van de wegenwet geen openbare weg is. Dat standpunt kan volgens juristen met dit raadsbesluit niet langer worden volgehouden.


Gepubliceerd: 4 Januari 2024   

Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van een plan voor de ontwikkeling van woningbouw en de restauratie van de Bouwhofmolen dat met projectontwikkelaar Van Berlo gesloten kon worden. Het plan is conform de overeenkomst uitgevoerd: De woningen zijn gebouwd, de molen gerestaureerd, de beek verlegd en het pad plus één van de twee bruggen zijn aangelegd.
De eerste eigenaren van de gerestaureerde Bouwhofmolen waren zeer trots op hun eigendom en toonden regelmatig nieuwsgierige passanten dit cultureel erfgoed. Vrijwilligers uit Ugchelen spendeerden veel tijd aan het onderhoud van het waterrad dat voor tienduizenden guldens op kosten van de gemeente was gerestaureerd. Het rad draaide weliswaar, maar dreef geen machines meer aan. Er bestonden plannen om, zoals bij de Hamermolen, ook bij de Bouwhofmolen het rad uit te rusten met een stroomgenerator en op die manier het waterrad te verlichten.
Verdwenen bruggetje
Aan al die plannen kwam in 2019 abrupt een eind. In 2014 had het pand een nieuwe eigenaar gekregen. Eind 2016 verdween plotseling het bruggetje over de beek. Niemand wist wie dat gedaan had. In januari 2017 schreef De Stentor “Eigenaar John Heins is de kijkers naar zijn antieke molen behoorlijk zat, omdat ze bij hem in de woonkamer kunnen zien.”
De belangrijkste oorzaak van de ergernis was de drukte door een geocache-route door het dorp die ook langs de Bouwhofmolen voerde. “Honden van geocache-wandelaars sprongen in de antieke houten bak van de watermolen, kinderen gooiden plastic flesjes op de grond,” aldus De Stentor. Dorpsraadvoorzitter Harry Vos suste de gemoederen en beloofde dat het bruggetje terug zou komen.
Een maand later stond hij triomfantelijk op een nieuw bruggetje. Het waterschap had de nieuwe houten oversteek gemaakt. “We hebben het bruggetje nodig voor het onderhoud aan de beek,” aldus een woordvoerder van Waterschap Vallei en Veluwe.
Zonder overleg hek geplaatst
In de loop van 2019 wordt op het wandelpad plotseling een hek geplaatst. Het bestuur van de Dorpsraad en het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hamermolen waren compleet verrast. Van enig overleg was geen sprake geweest. Op verzoek van de Stichting Vrienden van de Hamermolen organiseerde de gemeente op 24 oktober 2019 een bijeenkomst en daar werd de gang van zaken duidelijk. In de door het Stichtingsbestuur opgestelde notulen van de bijeenkomst staat:
Bij het beekherstel Ugchelse Beek Noord had de gemeente het plan opgevat om de twee wandelpaden aan de Methusalemlaan en de Bouwhofweg met elkaar te verbinden door een brug over de molengoot van de Ugchelse beek te plaatsen. De huidige eigenaar van de Bouwhofmolen, [,,,,,,], wilde hier niets van weten en nam een advocaat in de arm. Met de argumenten, privacy, vandalisme, en veiligheid werd in samenspraak met juristen van de gemeente Apeldoorn besloten om een hek om dit gemeentelijk monument te plaatsen. Dit hekwerk is geplaatst op een openbaar pad van de gemeente en is door de gemeente Apeldoorn betaald. Dit heeft de huidige eigenaar, […….], notarieel vast laten leggen.

Handhavingsverzoek
Hoewel de gemeente tijdens het overleg belooft in gesprek te gaan, gebeurt er niets. Als enige reactie uitblijft stuurt de secretaris van het stichtingsbestuur op 9 december van dat jaar een handhavingsverzoek naar de gemeente. De adviseur onderhoud monumenten bij de gemeente Apeldoorn had het stichtingsbestuur laten weten dat de gemeente kan handhaven als er een verzoek tot handhaving komt van een belanghebbende, omdat er sprake is van ontsieren of ernstig verval van cultuurhistorische waarde. Namens de Vrienden van de Hamermolen wordt dat verzoek gedaan, maar er volgt geen handhavingsprocedure. Jaren later legt de gemeente uit dat “het verzoek niet, zoals het hoort, was ingediend bij het college.” Dat is nooit – zoals behoorlijk bestuur vereist - aan de indiener van het verzoek gemeld. De gemeente belooft wel langs informele weg te proberen tot een oplossing te komen.
Geraadpleegde juristen lieten aan deze website weten dat het pad feitelijk een openbare weg is. “Het wandelpad is minstens tien jaar in gebruik, en is aangelegd en wordt onderhouden door de gemeente. Daarmee is het pad volgens de wegenwet een openbare weg. Afsluiten van zo’n pad is de bevoegdheid van de gemeenteraad,” lieten zij weten. Toen deze mening aan de gemeente werd voorgelegd, werd ontkend dat er hier sprake is van een openbaar wandelpad in de zin van de Wegenwet. Een onderbouwing van dat standpunt werd niet gegeven.
Raadsbesluit
De ergernis over de gang van zaken is groot. Ook onder medewerkers van de gemeente. Op basis van informatie van oud-ambtenaren van de gemeente die destijds nauw betrokken waren bij de restauratie van de Bouwhofmolen, kwamen de destijds genomen college- en raadsbesluiten boven tafel. Op 23 juni 1999 besloot het college om de raad een krediet te vragen van ƒ200.000,- (incl. btw) ter dekking van de kosten i.v.m. het herstel van de spreng, de aanleg van een openbaar wandelpad en twee bruggetjes. Op 23 september 1999 ging de raad daarmee zonder beraadslagingen unaniem akkoord.
De geraadpleegde juristen zijn duidelijk: “Met de plaatsing van het hek negeert de gemeente het raadsbesluit uit 1999. Toen is besloten om dat wandelpad aan te leggen. Tegen dat plan is bij de gemeente geen bezwaar gemaakt. Het is dan een kwestie van behoorlijk bestuur om dat besluit uit te voeren. En als er onverhoopt problemen ontstaan, dan ga je met een voorstel terug naar de raad. Zonder overleg een vergaande overeenkomst sluiten die indruist tegen een vastgesteld raadsbesluit kan natuurlijk niet.”
Complexe situatie
Tevens erkennen zij dat er nu een complexe situatie is ontstaan. “Er ligt een raadsbesluit dat op uitvoering wacht. Tevens is er een civiel rechtelijke overeenkomst gesloten. Het is in beginsel aan de gemeente om daar een oplossing voor te vinden.
Uiteraard kunnen ook belanghebbenden aan de gemeente om uitvoering van het raadsbesluit vragen. Maar de gesloten overeenkomst staat dat in de weg. Ze zullen dan ook de onrechtmatigheid van de overeenkomst moeten aantonen, want de kans dat de gemeente dat gaat doen, lijkt nihil.”

In Ugchelen wordt het als schrijnend ervaren dat de lokale overheid wel met enige regelmaat alles uit de kast haalt om burgers en ondernemers die regels niet juist toepassen aan te pakken, maar dat diezelfde overheid zelfs niet bereid is eigen fouten te erkennen, laat staan ze op te lossen.

Informatie en tips kunt u mailen naar ugchelen@ugchelen.eu

Agenda
Alles Uitklappen
07-04-24 Dag van het balg-instrument
Op zondag 7 april wordt door THA-Ugchelende dag van het balginstrument georganiseerd. Tijdens de Dag van het Balginstrument komen individuele spelers en groepen op een open podium optreden.
10-04-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
12-04-24 Toneel in het Dorpshuis
"Ja ik wil ………. denk ik" is het toneelstuk dat de toneelvereniging S.O.V.V op 12 en 13 april vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis opvoert. De toegangskaarten voor deze klucht kosten 7,50 euro.
13-04-24 Toneel in het Dorpshuis
"Ja ik wil ………. denk ik" is het toneelstuk dat de toneelvereniging S.O.V.V op 12 en 13 april vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis opvoert. De toegangskaarten voor deze klucht kosten 7,50 euro.
17-04-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
17-04-24 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
20-04-24 Vogelschieten achter Ugchelens Belang
Van 13.00 uur tot 17.30 uur wordt achter Ugchelens Belang Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen. het traditionele vogelschieten georganiseerd.
21-04-24 Cultuur bij je buur
Tussen 13:00 en 17:00 uur is men welkom in het dorpshuis! bij "Cultuur bij je buur". Men kan genieten van het unieke improvisatietheatergroep “Rechts van het Midden” en de betoverende klanken van popkoor Apopopoldro. Entree is gratis.
23-04-24 Algemene Ledenvergadering Dorpsraad
Op dinsdag 23 April 2024 houdt de vereniging Dorpsraad Ugchelen de algemene ledenvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen.
Op de agenda staan de traditionele stukken die op een jaarvergadering thuishoren, zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag.
24-04-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
27-04-24 Kleedjesmarkt en oud Hollandse (water) spelletjes
Op Koningsdag organiseert Ugchelens Belang een kleedjesmarkt, met leuke oud Hollandse (water) spelletjes. Ook zorgt de vereniging voor een springkussen, een broodje knakworst en schminken.
01-05-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
01-05-24 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
04-05-24 Dodenherdenking bij De kei
Op 4 mei wordt van 19.30 uur tot 20.30 uur bij het monument De Kei aan de Hoenderloseweg de dodenherdenking gehouden.
08-05-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
15-05-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
15-05-24 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
22-05-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
28-05-24 Avondvierdaagse
Van 28 t/m 31 mei 2024 wordt de Avondvierdaagse Ugchelen gehouden. Start is bij het terrein van Albatross, Brouwersmolenweg 440.
29-05-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
29-05-24 Avondvierdaagse
Van 28 t/m 31 mei 2024 wordt de Avondvierdaagse Ugchelen gehouden. Start is bij het terrein van Albatross, Brouwersmolenweg 440.
30-05-24 Avondvierdaagse
Van 28 t/m 31 mei 2024 wordt de Avondvierdaagse Ugchelen gehouden. Start is bij het terrein van Albatross, Brouwersmolenweg 440.
31-05-24 Avondvierdaagse
Van 28 t/m 31 mei 2024 wordt de Avondvierdaagse Ugchelen gehouden. Start is bij het terrein van Albatross, Brouwersmolenweg 440.
01-06-24 Waterloopleinmarkt rond Bronkerk
Op 1 juni 2024 wordt rond de Bronkerk, Hoenderloseweg 10, de jaarlijkse waterloopleinmarkt gehouden.
05-06-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
05-06-24 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
11 04 24 Besluit evenementenvergunning Dodenherdenking Hoenderloseweg en monument de Kei in Ugchelen d.d. 4 mei 2024
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de Dodenherdenking op 4 mei 2024 bij het monument de Kei langs de Hoenderloseweg in Ugchelen.
09 04 24 Evenementenvergunning Koningsdag
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de evenementen op Koningsdag in en om het Dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 in Ugchelen.
08 04 24 Aanvraag Omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 38
Aanvraag Omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 38 voor het kappen van een Noorse spar
02 04 24 Aanvraag Omgevingsvergunning Ugchelseweg 201
Aanvraag Omgevingsvergunning Ugchelseweg 201 het plaatsen van een in- en uitrit.
25 03 24 Verleende omgevingsvergunning Kinkelenburg 23
Verleende omgevingsvergunning Kinkelenburg 23 voor het kappen van een cederboom.
25 03 24 Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145
Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145 voor het intern verbouwen van een aantal ruimten groepszorgwoning.
22 03 24 Aanvraag vergunning voor dronevlucht Van der Valk Ugchelen
Aanvraag vergunning voor een korte dronevlucht voor het vastleggen van hotel Van der Valk aan de Van Golsteinlaan 20 Ugchelen.
21 03 24 Evenementenvergunning Vogelschieten
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor Vogelschieten Ugchelen op 20 april 2024 2024 van 13.00 uur tot 17.30 uur achter Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen.
21 03 24 Aanvraag Omgevingsvergunning Hoekelum 28
Aanvraag Omgevingsvergunning Hoekelum 28 voor het plaatsen van een dakkapel
19 03 24 Aanvraag Omgevingsvergunning Klein Hattem 13
Aanvraag Omgevingsvergunning Klein Hattem 13, voor het plaatsen van een dakkapel
Meer vergunningen
(advertentie)
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelen
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huis56
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
Zoeken:
(advertentie)
Terug Naar Boven